Home

Az ókori görög nevelés

AZ ÓKORI NEVELÉS TÖRTÉNETE. VEZÉRFONAL EGYETEMI ELŐADÁSOKHOZ. A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTER 5. fejezet: A görög nevelés elmélkedői.. 110-189 Összefoglalás.. 190-152 Irodalmi útmutató a görög nevelés történetéhez.... 192-214 III. Nevelés az ókori Rómában (Kr. e. VIII- Kr. u. V. sz.) A görög nevelés alapvetõ kérdése - mint már láttuk - az volt, hogyan lehet a gyermekbõl harmonikusan fejlett embert formálni. Olyan embert, akinek teste és lelke összhangban van: erõs, arányosan fejlett fizikummal rendelkezik, de fogékony a szép és a jó iránt is

Az ókori görög polisz alapjait képező családi gazdaságban, Tőle tanulta meg a háztartásvezetés, a szövés, varrás, fonás fortélyait. A házi nevelés célja az volt, hogy a leányok jó feleséggé, gondos édesanyává váljanak. Iskolába általában csak a szegényebb polgári családból származó lányok jártak. 3. Az ókori görög és római nevelés és a történelem Bár külön tantárggyá szervezett, önálló tantervi egységként szereplő történelemoktatásról csupán a 17-18. századtól beszélhetünk, már az ókortól kezdve szerepet kaptak a tanulásban és a tananyagban a történeti elbeszélések C) Nevelés az ókori Rómában (Kr. e. VIII- Kr. u. V. sz.) A görög nevelés alapvető kérdése - mint már láttuk - az volt, hogyan lehet a gyermekből harmonikusan fejlett embert formálni. Olyan embert, akinek teste és lelke összhangban van: erős, arányosan fejlett fizikummal rendelkezik, de fogékony a szép és a jó iránt is

Nevelés az ókori Hellászban 13. 37 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése az ajtóra fogócskázás a szabadban házasság katonai kiképzés 2. Húzd alá, melyik játékkal játszhattak az ókori gyerekek Az ókori görögök nevelési eszményeir l és gyakorlatáról jelent s számú forrás maradt ránk, bár a mükénéi korról (i. e. 16-13. sz.) keveset tudunk. Homérosz i. e. 8. században írt költeményeib l kibontakozik a korabeli görög emberideál képe, és a nevelésr l is szólnak mvei. Az Íliászban ábrázolt ember heroikus. Az európai kultúra bölcsõjénél: antik görög nevelés (Kr. e. XIII-IV. sz.) Az európai kultúra fejlõdésének történetében az antik görögök szerepe rendkívül jelentõs. Ez a fiatal nép - a mükénéi elõdök kultúrájának közvetítésével - sok szállal kapcsolódott az egyiptomi, babiloni, perzsa és zsidó. AZ ÓKORI GÖRÖG KULTÚRA. Korszakok NEVELÉS, SPÁRTA • Kr. E. VIII-VI. század • A nevelés célja: állandó harci • Az ókor legnagyobb papirusztekercs- könyvtáraaz egyiptomi Alexandriában volt. • Ptolemaiosz Soter alapította • A könyvtár több százeze bentlakásos jellegű nevelési forma az ókori görög pedagógia HELLENISZTIKUS korszakában. A Kr. e. 336-Kr.e. 30-ig, vagyis Nagy Sándor uralkodásától a hellén világbirodalom utolsó bástyájának, Egyiptomnak meghódításáig terjedő időszakban a ko

 1. Ambrusné Farkas Krisztina (2005) Az ókori görög nevelés. Athén és Spárta városállamaiban a Kr. e. XIII-IV. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem
 2. tára alakult, és tanárok, magántanárok nagy része is görög származású, vagy görög rabszolga volt
 3. Az ókori görög poliszok nevelésügye. Természetesen nem szűkíthető az ókori nevelés története az általunk jelentőségénél fogva meghatározónak tekintett két kultúra; a görög és a római nevelési vonatkozásainak vizsgálatára, de terjedelmi korlátaink miatt kényszerülünk e korlátozásra
 4. Az ókori görög nevelés alapvető kérdése az volt, hogyan lehet a gyermekből harmonikusan fejlett, erkölcsős embert formálni. Olyan embert, akinek teste és lelke összhangban van erős, arányosan fejlett fizikummal rendelkezik, de fogékony a szép és a jó iránt is. A gimnasztikai gyakorlatokat nem csak azért végzi, hogy majd a.
 5. denkor a társadalmi szükségletből levezetett nevelési cél, a célnak adekvát.

Pukánszky-Németh: Neveléstörténet - 2

1. LEÁNYOK NEVELÉSE AZ ÓKORBAN Bevezetés a nőnevelés ..

Az ókori Athén az Attikai félszigeten volt. Ez is erősen tagolt hegyvidékes, sziklás terület. Földműveléssel nem nagyon foglalkoztak, főként az állattenyésztéssel és a gyümölcstermesztéssel foglalkozik a parasztság. Az ipar és a kereskedelem viszont egyre jobban fejlődik A nevelést, oktatást, az ókori Róma fokozatosan alakult ki a korai köztársaság hivatalos, családias oktatási megoldás a késő köztársaság, valamint a császári időszakban már szakmai oktatók támaszkodnak a rendszer. A római oktatási rendszer alapvetően egy görög minta alakult ki, s a tanárok, privát tanárok nagy része görög eredetű, vagy görög, rabszolga. A. Csak mítosz a Taigetoszról ledobált gyerekek története, de a Taigetosz azért létezik. A Lükurgosz által bevezetett állami nevelési módszer, az agogé célja az volt, hogy mind testileg, mind erkölcsileg erős férfiakat képezzen a katonaság számára. A kiképzés már a születés előtt megkezdődött: Plutarkhosz szerint Lükurgosz nagy figyelmet szentelt a lányok testi. Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés Iskolakultúra-könyvek 35.. Sorozatszerkesztő: Géczi János. Gondolat Kiadói Kör, Veszprém, 2009 A gyermekek és az ifjúság nevelésével foglalkozók - szülők és pedagógusok egyaránt - nagyon sokat tanulhatnak Hoffmann Zsuzsanna nemrégiben megjelent kiváló monográfiájából, mely az ókori görög és római nevelés céljairól.

Az ókori görög és római nevelés és a történele

II. ÓKOR - MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár

Görögök - az ókori zenei nevelés csúcspontja Az első zenei, énekes tevékenységekre vonatkozóan közvetlen írásos dokumentumok nem állnak rendelkezésünkre. E korai időszak zenei életére, a zenei alkotások jellegére azonban a homéroszi eposzok korától kezdve töb A görög-római nevelési eszmény körtánca LÁSZLÓFFY ALADÁR mert valami ókori haza a magasban oldja fel az átkot s oldja meg az ország siratás s önostorozás helyettesítését, mely más népeknél Jeremiások s Adyk szelepein adja ki a kedélysenyv sűrűjét. Ami összhatásában a sza Az ókori görög és római nevelés története. A nevelésről szóló elméletek középkori változásai (Szent Ágostontól a reneszánsz kori humanista gondolkodókig), a gyermekkor-történet aktuális vitái és eredményei. A középkori intézményes nevelés formái és változásai. A protestáns nevelési eszmények és intézménye Az ókori keleti, görög és római társadalmak. Ókor története, irodalma. Középkor -misztikumokkal teli világ. Középkor - kereszténység. Kapitalista társadalom -a szellemi élet megújulása. John Amos Comenius (1592-1670) cseh pedagógus . Az inkluzív nevelés jellemzői Tisztviselő az ókori Spártában. Évente választotta az 5 ephoroszt az apella a 30 év feletti férfiak közül. Hatáskörükbe tartozott a külpolitika, a hadvezérré kinevezett uralkodó ellenőrzése, az életrend és nevelés előírásának betartása, törvénysértés miatt a tisztviselők felelősségre vonása és eltávolítása

2.2. Az európai kultúra bölcsõjénél: antik görög nevelés ..

2. Az ókori kelet a) Az ókori Kína nevelése b) A babiloni-asszír oktatás c) Az ókori egyiptomi nevelés d) Az ózsidó iskola nemzeti nevelése 3. A görög nevelés a) Ősidőkben b) A spártai nevelés c) Az aténi nevelés (rétori iskolák, bölcselők, írók) d) Az athéni nevelés e) Nőnevelés 4. A római nevelés a. Nevelés az ókori Keleten 2. A korai görög nevelés. Spártai és athéni nevelés. Görög pedagógiai gondolkodók. A római nevelés 3. Korai keresztény nevelés. Egyházi és világi nevelés a középkorban 4. A humanizmus nevelési gyakorlata. Érasmus, Vives, Rabelais és Montaigne nézetei a nevelésről. 5

Az ókori görög nevelés

Régikönyvek, Fináczy Ernő dr. - Az ókori nevelés története - Fináczy Ernő dr. Az ókori nevelés története. Budapest, 1922. Hornyánszky Viktor. 325 p. Az ókori görög filozófusok neveléssel kapcsolatos nézetei tartalmaznak a gyermeki játékra, a kisgyermekek nevelésére vonatkozó elképzeléseket is. Gyermekeinket már eleve törvénytisztelőbb játékhoz kell szoktatnunk; mert ha a játék fittyet hány a törvénynek, s törvényszegőkké lesznek maguk is, akkor már lehetetlen. A nevelés és oktatás az ókori Rómában fokozatosan fejlődött a korai köztársaság informális, családias oktatási megoldásaitól a késői köztársaság és a császárkor már hivatásos oktatókra támaszkodó rendszeréig. A római oktatási rendszer alapvetően görög mintára alakult, és tanárok, magántanárok nagy része is görög származású, vagy görög rabszolga volt át az ókori szerzők - köztük az eretnekeknek ítélt görög írók - írásait, megismertette olvasóival a görög és római erkölcsöket, szokásokat, az antik filozófusoktól ránk maradt művek gondolatvilágát. Az emberi lét és a nevelési kérdések iránti érdeklődése több té­ nyezővel is magyarázható Görög kultúra . Az ókori görögök először három és fél évezrede tűntek fel a világtörténelemben.Hatásuk rendkívüli az emberi művelődésre mind a mai napig. Ezt a hatást annak idején a rómaiakon keresztül fejtették ki az ókori világra. A gyermekek nevelése mindig az állam érdekében folyt

A baloldal történelmi tudat nélkül próbál jelent és jövőt

Nevelés és oktatás az ókori Rómában - Wikipédi

PPT - AZ ÓKORI GÖRÖG KULTÚRA PowerPoint Presentation, free

Korrajz - uni-eszterhazy

 1. Az ókori görög nevelés. Szókratész, Platón, Arisztotelész pedagógiai nézetei. 2. A középkori keresztény nevelés eszményei. Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás nevelési elvei. 3. A reneszánsz nevelés eszményei. Rabelais, Rotterdami Erasmus nevelési koncepciója
 2. Alapvetően két dolog határozza meg az ókori India nevelési sajátosságát: az egyik a kasztrendszer, a másik, pedig a vallás sokszínűsége (brahmanizmus, hinduizmus, buddhizmus). A két pillér által meghatározott nevelés a túlvilágra fókuszál. Alapvetően megveti az evilági életet
 3. Az ókori Rómában iskolák meglétéről bizonyosan csak a Kr.e 300 utáni időszakból érte-sülünk (Bonner, 1977; Rawson, 1985). Az iskola megnevezése a ludus, ez a latin szó va-lóban jelenti a játékot is, de hangsúlyoznunk kell, hogy a modern értelemben vett játékos nevelés fogalmát az ókor embere nem ismerte
 4. t később. És nemcsak az utolsó pár évszázadban, hanem az aranykorban is. A kereszténység nemcsak ezt tabusította, de
 5. harmonikus, teljes ember volt, példának tekintve az ókori görög nevelési elveket. Nem . meglepő, hogy a reformpedagógia jelentős képviselői, többek között Maria Montessori vagy Rudolf Steiner nagy jelentőséget tulajdonítottak a zenei nevelésnek, a kor.
 6. dennapok , művészetek s tudományok) 3

4 I. az őskor és az ókori kelet Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 I. az őskor és az ókori kele 13. Nevelés az ókori Hellászban 14. A görög-perzsa háborúk hősei Barátok és ellenségek (Olvasmány) 15. Athén virágkora 16. Költők, szobrászok, tudósok 17. A világhódító Összefoglalás III. téma: VÁROSTÓL A BIRODALOMIG - AZ ÓKORI RÓMA. 18. Történetek Róma alapításáról és harcairól 19. A pun háborúk 20

Kérlek szépen segítsetek töriben - Olvasd el a szöveget

Az ókori zsidó nevelés Az ókori zsidó nevelés periódusai A bibliai teremtéstörténet radikálisan új embereszményt tartalmaz (Isten teremtő szava áll a háttérben Æ az Anyag Isten teremtménye és nem örök Æ meg kell munkálnunk azt) Emberkép eszmény: a világhoz tartozó de az Isten teremtői művéből kiemelkedő lény 1. Hasonlítsd össze az egyiptomi és a zsidó vallást az ókori görögök vallásával! (Hasonlóságok, különbségek.) 2. Minek az istene: Zeusz, Héra, árész, Héphaisztosz, Pallasz Athéné, Aphrodité? 3. Miről híres az Olümposz és Delphoi? 4. Milyen görög népekről tanultunk? Mikor vándoroltak be a Balkán-félszigetre

Töri pls help - Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a

 1. Oktatás az ókori Rómában a korai köztársaság informális, családias oktatási rendszeréből a késői köztársaság és a birodalom idején tandíj alapú rendszerré fejlődött. A római oktatási rendszer a Görög rendszer - és a római rendszerben sok magántanár görög rabszolga vagy szabad ember volt. A Rómában alkalmazott oktatási módszertant és tananyagot.
 2. Az utolsó fáraó uralkodása után, majdnem kétezer éven keresztül az ókori Egyiptom kultúrájának csodái rejtve maradtak, látszólag örökre e... 5% 3 990 Ft 3 791 F
 3. áriumok: Római politikusok Római vallás Hadviselés az ókori Rómában Mindennapi élet az ókori Rómában Jog és politika A Római Birodalom keleti tartományai Görög kultúra és művelődés Hellenizmus Szakdolgozati sze
 4. Az ókori görög-római világ 23 óra A középkori Európa világa 14 óra A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 16 óra Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 7 óra Az össz. óraszám 72 óra Tematikai egység Az emberiség.
 5. AZ ÓKOR ZENÉJE. A zenének nagy szerepe volt az ókori kultúrák mûvészetében. Errõl különféle képzõmûvészeti alkotások és írásos emlékek tanúskodnak. A görög világban legnagyobb a zene szerepe, mert itt válik elõször az általános mûveltség részévé
 6. 10. Miről mesélnek az ókori görög mítoszok? | 38 11. Olümposztól Olümpiáig | 41 Az ég, a tenger és az alvilág urai (Olvasmány) | 44 12. Athén és Spárta | 45 13. Nevelés az ókori Hellászban | 48 14. A görög-perzsa háborúk hősei | 50 Barátok és ellenségek (Olvasmány) | 53 15. Athén virágkora | 54 16
 7. Az ókori görögök a kisgyermekek nevelését fontosnak ismerték el, és a gyer-meknevelés fontosságának elismerése tekintélyt adott az anyáknak, akikre rábízták Családi életre nevelés az iskolábann. 210 lentő kritikát, diskurzust sem tesszük lehetővé. A kamaszok esetében lesz lehetőség

Spártai nevelés. Az ókori görög életmód főbb vonásainak felidézése. Jó alkalom nyílik a társadalom, a társadalmi különbségek és a társadalmi csoportok fogalmának megtanulására és gyakorlására a görög társadalom főbb rétegei, a gazdag és szegény polgárok, valamint a rabszolgák és a helóták bemutatása. Diákjaink egy projekt keretében ismerkedtek meg az ókori görög kultúrával, azzal a rendkívül gazdag és sokszínű kultúrkinccsel, ami európaiságunkat máig nagyban meghatározza. Iskolánk történetének ez volt az első hosszabb időt felölelő projektje, de hisszük, hogy nem az utolsó Az ókori Görögország két legmeghatározóbb polisza Spárta és Athén volt. volt. Célja a nemzetiségi rend fenntartása, akár mesterséges eszközökkel is. (gazdasági eszközök, nevelés) A társadalom élén a teljes jogú spártaiak álltak. lett. Itt mindenki felszólalhatott. A gyarmatosítás miatt a görög.

4. Fináczy Ernő: Az ókori nevelés történet

A görög sport kialakulása. egyedülálló rendszer. a közélet része A preklasszikus időben a sport résztvevői a nemesi osztályok tagjai két alapvető nézet • közel- és közép-keleti átvétel • első helyen az egyiptomiak: • ebben az esetben leginkább krétai közvetítés feltételezhető • autochtón gyökerű Az agón. agón: ('gyülekezőhely, verseny' Fotó: G. Dagli Orti. A történelmi források alapján az ókori Görögországban Zeusz szerelmi élete a halandók között sem számított volna kirívónak. A homoszexuális kapcsolatokat nemcsak érzelmi, hanem nevelési kérdésnek is tekintették. Az erkölcsi normák szerint a férfiak és a fiatal fiúk viszonya szellemi vonzalmon. A legfontosabb ókori hangszerek. A lyra-típusú hangszereket két csoportba, a dobozlyrák és teknőlyrák közé lehet sorolni. Előbbibe a kithara és a kerek testű phorminx, utóbbiba a szabványtípusú lyra (ld. lejjebb), és a barbitos tartozik. Alapvető különbség a két típus között, hogy az erőteljesebb hangzású. az ókori Görögországban a sporttevékenységek helye, atléták edzőhelye volt. kalokagáthia. antik nevelési elv, mely összekapcsolta az erkölcsösséget (jó) a szép testi megjelenéssel. Szofisták. Vándortanítok (jelentése bölcsesség) etikai relativizmus

Ókori Görögország - Wikipédi

 1. dennél fontosabb volt, hogy fiuk legyen, akár vér szerinti, aká
 2. AZ ÓKORI GÖRÖGORSZÁG 2. A GÖRÖG VÁROSÁLLAMOK FELEMELKEDÉSE •Ókori Görögország: nem egységes •Poliszok = városállamok •Spárta és Athén. SPÁRTA •Peloponnészosz félsziget -Lakónia-, Eurótasz folyó, dór polisz •Spártai nevelés •Lakónikus beszé
 3. t a középkori Londonban, vagy Párizsban
 4. Az ókori kelet testkultúrája. Testnevelés a görög városállamokban, az ókori olimpiai játékok. A római polgárok szórakoztató testgyakorlatai. Lovagi nevelés a középkorban. A humanisták nevelési reformeszméi. Az iskolai testnevelés megalapozása az újkorban. Filantropisták. A német torna, svéd torna, a dán gimnasztika.
 5. Az ókori világ legjobb harcosai: a spártaiak /Harmat Árpád Péter/ A világtörténelemben az ókor időszaka a háborúk, birodalmak, nagy hadvezérek és uralkodók történeteként is megfogható, melyben a felemelkedő hódító hatalmak - akkádok, hettiták, asszírok, görögök és rómaiak - többnyire sajátos fegyvereiknek, harci taktikáiknak és vezetőik képességeinek.
 6. Az ókori görög művészet fő korszakai és műfajainak elemző bemutatása. Az itáliai reneszánsz művészet kialakulása. A reneszánsz kibontakozása Európa más államaiban. Az impresszionista festészet jellemzői. A francia és a magyar impresszionista festészet
 7. 2. Sorolj fel egypár templomot mely jellegzetes az ókori görög kultúrára. 3. Milyen oszlopokkal láttákk el az építményeket a görögök? 4. Sorolj fel egypár épületet az ókori római művészet fénykorából. 5. Kik alkalmazták előszőr a boltívet? 6. Mikor és hol jelent meg a bizánci stílus? 7. Mikor és hol jelent meg a.

Az ókori Görögország I

Az afgán szokásokról még sosem hallottam, szóval csak az ókori görögökre reagálok. Nehéz véleményt formálnom, mert nem ismerem annyira az antik görög világot, hogy tisztában legyek vele, hogy mennyire volt más akkoriban tinédszernek lenni, mint napjainkban (félretéve az alap biológiát) 11 [kalokagathia: a jót (erkölcsileg helyeset) és a szépet összekapcsoló, azonosító ókori görög embereszmény - az antik görög nevelés célját megjelölő szó; embereszmény az ókori görög nevelés elméletében és gyakorlatában; az európai neveléstörténetében a szó jelentést ad Az ókori görögnek rengeteg mindent köszönhetünk: kártyákat, színházat, olívaolajat, olimpiát, jójókat, mechanikus robotokat, de még profi terhességkezelést és magát a filozófiát is. A most következő cikkünkben még közelebbről megismerheted az ókori titkokat, hála az összegyűjtött érdekességeknek! A görög ábécét az időszámításunk előtti 8. század. ókori görög filozófus. Kölcsönösség, barátság, összhangzó rend, józan mérték és igazságosság fűzi össze az eget és a földet, az isteneket és az embereket. Ezért nevezik a mindenséget is világrendnek - kozmosznak. A leghatásosabb nevelés, ha egy gyerek szép dolgokkal játszhat

Az ókori Görögországban a poliszokban (városközpontú államok) arisztokratikus köztársaság alakult ki, a hatalmat az arisztokrácia birtokolta. Az archaikus korban (Kr. e. XIII-IV. sz.) nem beszélhetünk intézményes nevelésről, a gyermekek első nevelő közege a család volt. A nevelés célja a bátor harcosok nevelése volt Klió 2010/2. 19. évfolyam . ÓKOR . A gyermekek világa az antikvitásban . A gyermekkor vizsgálata az antik társadalomtörténetnek nem csupán érdekes, hanem felettébb fontos része is, egészen az utóbbi évtizedekig mégis kevés figyelmet szenteltek neki a kutatók. Főképpen az 1980-as évektől kezdődően azonban egyre-másra jelentek meg a nemzetközi szakirodalomban a görög.

Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása Az egy azono 1. tétel: az újjászületés, a lélekvándorlás, a dharma (a minden felett álló világtörvény által előírt kötelessé- A görög műveltség átvétele kulturális válságot is okozott Az ókori görögöknél az úszás a műveltség fokmérője volt. Aki nem tudott írni és úszni, az műveletlennek számított . Mind az athéni, mind a spártai nevelés fontos része volt. Athénban Szolón is az úszás mellett érvel, sőt i.e. 594-ben kötelezővé tett e az úszás tudományának el-sajátítását nevelést értelmezni. Így például az ókori görögök világában a szilárd erkölcsi rendet valló Szókratésszel szemben az etikai relativizmust hirdető szofisták ellentétes nevelésfilozófiai 1 Megjelent a Mester és Tanítvány c. pedagógiai folyóirat 21. számában (2009. február, pp. 134-151)

A etno-és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár - idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések Birodalmak és fénykorok 6. rész A görögök Az ész birodalma 3/3) Athén: Az igazság a demokráciáról I. Athén: Az igazság a demokráciáról II. Az ókori Hellász A görög perzsa háborúk Thermopülai csata (i. e. 480) Az athéni demokrácia Hellenisztikus kor Kutatás Nagy Sándor elveszett világa után 1.rész Ókori talákmányo Dr. Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története [antikvár] 0% kedvezménnyel csak 9800 Ft a lira.hu-nál. (Kultúra; kiadás éve: 1906; 0 oldal) Olvasson bele a könyvbe

Meryl streep filmek magyarul teljes — teljes filmek

Az értékelés módja, ütemezése: -A vizsga típusa: írásbeli és szóbeli -Az írásbeli vizsga témakörei: - A kurzuson elhangzott tananyag, ami az alábbi témakörökre bontható: - Az intézményes nevelés kezdetei - Az ókori görög és római világ nevelési gyakorlata - A középkori és a reneszánsz nevelés jellemz ő Az értékelés módja, ütemezése: -A vizsga típusa: írásbeli és szóbeli -Az írásbeli vizsga anyaga: - A konzultáción elhangzott el őadásanyag, ami az alábbi témakörökre bontható: - Az intézményes nevelés kezdetei - Az ókori görög és római világ nevelési gyakorlat A spártai és az athéni nevelés. A spártai városállam megszervezése. A spártai embereszmény és a nevelés. A tökéletességre törekvés az athéni nevelésben. A görög testkultúra és az olimpiai játékok. Az ókori olimpiák története. A művészet és a sport. A görög demokrácia. Athén története az i.e. 6-5. sz.-ban 5. Osztály történelem. 5. Osztály történelem. A videók a magyarországi tanmenetet követik, sokszor nincsenek összhangban a szlovákiai tananyaggal. Nem pótolják a tanári magyarázatot, de ha valami elsiklott, kimaradt vagy érthetetlen volt a tanórán, segíthetnek. Az őskori ember élete. Élelemtermelés és mesterségek

Politikai küzdelmek az ókori Rómában C) Nevelés az ókori Rómában (Kr. e. VIII- Kr. u. V. sz.) A görög nevelés alapvető kérdése - mint már láttuk - az volt, hogyan lehet a gyermekből harmonikusan fejlett embert formálni A foglalkozások az ókori görög és római kultúrához kötődtek, és olyan korszakokra terjedtek ki, amelyek az iskolai tananyagban is szerepelnek: a klasszikus kori görög kultúra, a hellénizmus, Róma kialakulása, a császárkori Róma. Mindezt a kiállított műtárgyakra épülő,

A paideia és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár - idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések

A forrasztófű, avagy mire jó a fekete nadálytő? ⋆ GyógyhírekSzemélyiségtípusok: Esszencia és perszóna: az ember belső